Dr Damir Muhović Internista – Gastroenterolog

Damir Muhović, rođen je u Pljevljima 30.01.1984. godine, gdje je završio osnovnu školu, osnovnu muzičku školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Podgorici je upisao školske 2002/03 godine, a poslednju godinu studija proveo je na Fakultetu Medicine i Hirurgije na Univerzitetu u Udinama, Italija. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Podgorici, sa prosiječnom ocijenom 9,42, a pripravnički staž je obavio u Domu zdravlja Podgorica 2011/12 godine. Od početka 2012 godine zaposlen je kao ljekar na Odjeljenju gastroenterologije KCCG, a specijalističke studije Interne medicine započeo je 2015 godine. Specijalizaciju iz Interne medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2020 godine. Iste godine započeo je užu specijalizaciju iz oblasti gastroenterohepatologije, takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Uži specijalistički rad će braniti 2022 godine na temu: Uticaj ulcerogenih ljekova na prediktivnost Glasgow-Blatchford, Rockall i Full Rockall skora kod pacijenata sa nevarikoznim krvarenjem iz gornjih partija digestivnog trakta.
Od 2019 pohađa Doktorske akademske studije iz oblasti Eksperimentalne i Kliničke Interne medicine, na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, trenutno u fazi izrade doktorske disertacije.
Od 2011 godine, angažovan je kao saradnik u nastavi i stručni saradnik na katedri Anatomije Medicinskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore.
Usavršavao se iz oblasti neuroendokrinih tumora boraveći 2018 godine u studijskoj posjeti Neuroendokrinom Centru izvrsnosti, Odjeljenje endokrinologije i neuroendokrinih neoplazmi, Univerzitetsko-kliničkog centra u Katovicama, Poljska. Godine 2016 boravio je u Bolnici za Infektivne bolesti “Lazzaro Spallanzani” u Rimu, Italija, na edukaciji iz oblasti transplantacije jetre.
Pojedinačni je član European Society of Gastrointerstinal Endoscopy (ESGE), United European Gastroenterology (UEG), Udruženja gastroeterohepatologa Crne Gore.
Autor i koautor je više od 10 naučnih radova objavljenih u eminentnim časopisima koji su indeksirani u međunarodnim bazama podataka (Q1-Q4). Recenzent je u velikom broju eminentnih naučnih časopisa iz oblasti gastroenterohepatologije (Therapeutic Advances in Gastroenterology, World Journal of Hepatology, Arteficial Intelligence in Gastroenterology, World Journal of Gastroenterology, World Journal of Clinical Cases, Annals of medicine, World Journal of Gastrointestinal Endoscopy). Autor je naučnog rada kojim je prvi put opisano hepatotoksično dejstvo biološkog lijeka Tocilizumaba kod COVID19 pacijenta.
Prezentovao je svoje radove na oko 30 internacionalnih i međunarodnih kongresa.
Od stranih jezika aktivno se služi engleskim i italijanskim
dr-Damir-Muhovic

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA