Prof. dr MarinaRatković Specijalista interne medicine nefrolog

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1971/72. godine gdje je i diplomirala 1976. godine.
Specijalističke studije iz interne medicine, završila je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit položila 1985. godine.
Subspecijalističke studije iz nefrologije, završila je 1994. godine na klinici za nefrologiju, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, odbranom rada iz uže specijalizacije : „Značaj rezidualne bubrežnefunkcije za kliničko stanje bolesnika liječenih dijalizama“.
Magistarske studije završila je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, odbranom magistarske teze na temu : „Hormon rasta i faktor rasta sličan insulinu kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega“ 2000. godine i stekla akademsko zvanje magistra medicinskih nauka.
Doktorsku disertaciju sa temom : „Procjena kvaliteta liječenja bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom hemodijalizama“ odbranila je 2003. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i stekla akademsko zvanje doktora medicinskih nauka.
Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, 26.05.2005. br.01-1169 , izabrana je u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmet interna medicina na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Referat objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore, broj 190, 2005. godine.
Obavljala je funkciju Prodekana za nauku na Medicinskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore (2007-2010. god.), gdje je imenovana na osnovu odluke Upravnog odbora Medicinskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore br. 01-1353, 28.06.2007. godine.
U okviru stručno-naučne edukacije u zemlji i inostranstvu, ostvarila je brojne studijske boravke i završila više edukativnih trening kurseva za primjenu kontinuiranih metoda: VMA Beograd, Frankfurt, Diseldorf, Verona.
Član je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih – naučnih asocijacija : Društva ljekara i Ljekarske Komore Crne Gore.
Dr Marina Ratković

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA