Mr. sc. dr Ana Bulatović internista-reumatolog

Dr Ana Bulatović posjeduje dvije decenije bogato iskustvo kako u stručnom-kliničkom, tako i naučno-prosvjetnom radu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, sa prosječnom ocjenom u toku studija 9,06. Specijalizaciju iz oblasti Interna medicina i subspecijalizaciju iz Reumatologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2011. god. zaposlena je na Odjeljenju reumatologije Interne klinike KCCG, a od 2018. god. je Načelnik Odjeljenja za reumatologiju.

Posjeduje sertifikate za EULAR kurseve ultrazvuka koštano-mišićnog sistema, koji se koriste za preciznu dijagnostiku i punkciju / davanje injekcija pod kontrolom ultrazvuka (“Basic Ultrasonography Course” i “ 6th Musculosceletal Sonography Course for Rheumatologist-intermediate level Course” Antalya; Beograd). Takođe posjeduje sertifikat za izvodjenje kapilaroskopije koja predstavlja dijagnostičku neinvazivnu metodu za brojne bolesti koje u osnovi imaju poremećaj mikrocirkulacije (“7th EULAR Course on Capillaroscopy in Rheumatic Diseases” Genova, Italy). Magistarsku tezu iz oblasti Kardiovaskularne patofiziologije odbranila je tokom 2010. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2001. god. angažovana je kao stručni saradnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i to na predmetu Medicinska fiziologija, a naknadno predmetu Interna medicina.

Doktorant je na Katedri za Eksperimentalnu i primijenjenu fiziologiju sa sportskom medicinom, i u toku je izrada doktorske teze. Učesnik je i predavač na brojnim edukativnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je više naučnih radova objavljenih u stručnim i naučnim inostranim časopisima.

Dr Ana Nenezić

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA