Dr Sanja Gluščević

Neurolog

Sanja Gluščević je rođena 1986. godine u Pod-orici, gdje je i diplomirala 2010. godine na Medicinskom fakultetu, kao student generacije.

Po završetku osnovnih studija, zaposljava se januara 2011-e godine kao klinički ljekar na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Crne Gore, a od oktobra 2019 godine radi kao specijalista neurologije. Doktorand je i na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Odbranila je polazna istraživanja “Prevalenca epilepsije u Podgorici – klinički i epidemiološki aspekti” 2015.
godine pod mentorstvom prof. dr Slavice Vujisić.

Bila je saradnik u nastavi na predmetu “Medicinska biohemija i hemija” na II godini osnovnih studija na Medicinskom fakultetu u Podgorici, od školske 2010/2011. do školske 2014/2015. godine.

Tokom studija je bila dobitnik nagrade “19. Decembar”, stipendije za mlade i talentovane studente Crnogorske akademije nauka i umjetnosti kao i stipendije fondacije “Konrad Adenauer Stiftung stipendium”.
Autor i koautor više stručnih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u SCI bazi podataka.

Sanja Gluščević - Neurolog

LUČA MEDICAL

NEKA TE SRCE VODI PRAVO DO ZDRAVLJA